Všeobecné Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Prevádzkovateľ internetového obchodu
Albisa s.r.o, Záhradná 1330/9, 060001 Kežmarok, Slovensko,
zastúpená konateľom RNDr. Alexandrom Birčákom.
IČO: 44 527 365, DIČ: 202 273 0380 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, v odd. Sro, vo vložke 20972/P.
Firma nie je platcom DPH.
Číslo účtu: 400 7200 695 / 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0720 0695
SWIFT: CEKOSKBX

 

1. Povinnosti predávajúceho
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania
objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
V prípade školenia sa zaväzujeme odprednášať školenie v uvedených termínoch a čase.
 

2. Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo
nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad
nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň
odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje
právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar
neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť
náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania produktu.
Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Nie sme platcami DPH a všetky ceny, uvedené na
webovej stránke priamo pri výrobku sú konečné.

Knihy:
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v
sekcii "Poštovné a balné" Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná
systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke a v balíku.

Školenia:
Zľava Predpredaj 30% platí, ak sú peniaze za školenie pripísané na náš účet v ČSOB najneskôr
14 dní pred konaním školenia.

5. Dodacie podmienky a termín dodania
 
Kniha:
Objednané knihy odosielame do 48 hodín. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni,
ktoré trvá doručenie knihy ku vám Slovenskou poštou.
Ak Vám kniha alebo SMS o expedícii neboli doručené ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte,
prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch
nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
Školenia:
Po obdržaní vašej Záväznej prihlášky na školenie Vám vystavíme predfaktúru, na ktorú zaplatíte
účastnícky poplatok. Faktúru Vám odovzdáme na školení.
V prípade uplatnenia zľavy Predpredaj a platby po skončení predpredaja 14 dní pred konaním
školenia bude chýbajúca čiastka dofaktúrovaná.

 

6. Spôsob dodania
Knihy posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.
Školenia uskutočňujeme v určených termínoch na určených miestach.

 

7. Poštovné a balné
Cena poštovného a balného pri zaslaní knihy je 4€.
 

8. Zrušenie objednávky

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru

Kniha:
Kupujúci môže objednávku knihy stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po
tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť
telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

Školenia:
Pri zrušení prihlášky 14 až 8 dní pred konaním školenia je storno poplatok 50% z ceny školenia,
pri zrušení prihlášky 7 a menej dní pred školením, alebo neúčasti na školení sa zaplatený
účastnícky poplatok nevracia. Účasť náhradníka je možná.

Konzultácie:
Pri zrušení/zmene doby konania konzultácie zo strany zákazníka 48 a menej hodín pred
dohodnutým termínom je strono popladok 50% z ceny konzultácie.
Pri nedostavení sa zákazníka na konzultáciu je storno poplatok 100% z ceny konzultácie.

Darčekové poukazy na konzultácie.
Zrušiť objednávku môže iba Kupujúci, ktorý za poukaz zaplatil. Pri zrušení objednávky pred
konaním konzultácie je storno poplatok 10 €. Pri darčekových poukazoch na sériu konzultácií
u ktorých došlo k čiastočnému čerpaniu konzultačných hodín bude vrátená čiastka znížená o cenu

uskutočnených konzultácií. Cena uskutočnených konzultácií bude uplatnená v základnej výške,
pred uplatnením množstevných a akciových zliav.

 

B. Zrušenie objednávky po dodaní knihy – odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
  
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.
108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť
bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru).
Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do
15 dní od prijatia tovaru späť.
Oznámenie o odstúpenie od zmluvy nám musí byť oznámené listom do 7 dní od prijatia tovaru,
aby bolo vrátenie tovaru podľa zákona právoplatné. Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme
povinnosť vrátenie tovaru akceptovať, avšak snažíme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Vrátený
tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Nedodržanie týchto podmienok môže
vrátenie tovaru a refundáciu úhrady predĺžiť.
Tovar nám zašlite na adresu a spôsobom popísaným v nasledujúcom bode.
V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať
odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho.

 

9. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia
Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej
republiky. Pri objednaní služieb má klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov
najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: albisa@albisa.sk vyhlásením, že
odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku a s priložením zaslanej faktúry.
Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej cene uvedenej na pôvodnej faktúre.
Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový
účet klienta.
Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti.
Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je
prevzatia.

Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa:
albisa@albisa.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. V prípade opodstatnenej a
poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade
reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku klient nemôže
odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných
požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa, ktorý bol prispôsobený výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Klient stráca aj právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického
obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu nemôže od
zmluvy odstúpiť.

Pristúpením k objednávke služieb alebo produktov na našich stránkach alebo zakliknutím políčka
súhlasu s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky na zakúpenie našich
poradenských služieb a elektronickej knihy prostredníctvom služieb, klient dáva najavo svoj
jednoznačný súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Kniha
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je
poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle
poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Môže sa stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku
nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.
 
Záručná doba
Knihy:
Záručná doba je stanovená zákonom, a to 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné vady.
Školenia a konzultácie:
Na školenia a konzultácie sa záručná doba neposkytuje.

 

Postup pri reklamácii knihy
V prípade reklamácie, žiadame oznámiť túto skutočnosť  e-mailom na: albisa@albisa.sk, alebo na
tel. čísle: 0904 864 912. Po prediskutovaní reklamačného plnenia nám tovar zasielajte na adresu:
Albisa s.r.o., Alexander Birčák, Záhradná 1330/9, 06001 Kežmarok, Slovensko.

Balík zašlite doporučene. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu
daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
Po obdržaní reklamovanej zásielky Vás budeme kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky a
dohodneme sa na vybavení reklamácie. V prípade uznanej reklamácie Vám tovar vymeníme kus
za kus. Taktiež máte možnosť vrátenia peňazí. Podľa zákona bude reklamácia vybavená
najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Do reklamácie nie je zarátavané poštovné.