Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov.
Spoločnosť Albisa s.r.o., so sídlom Záhradná 1330/9, 06001 Kežmarok, IČO: 44
527 365, DIČ: 202 273 0380, IČ DPH: SK202 273 0380, zapísaná v OR OS Prešov, v
odd. Sro, vo vložke 20972/P (ďalej tiež „My“), ako správca osobných údajov, Vás
ako užívateľa webových stránok www.cestapokojnehomanazera.sk,
www.albisa.sk, www.manazerskeporadenstvo.sk,
www.manazerskeporadenstvi.cz ( „webové stránky“) informuje o nižšie
popísanom zhromažďovaní osobných údajov a ochrane súkromia.
 
Ďalej v texte sa dozviete najmä:

1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
2. Na aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.
V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo
prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás
kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese albisa@albisa.sk.
 
1. Rozsah spracovania osobných údajov

1.1. Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť
požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito
údajmi môžu byť najmä:
a) Vaše meno a priezvisko,
b) obchodné meno,
c) adresa alebo sídlo spoločnosti,
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo, alebo
f) e-mailová adresa.
Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás znovu kontaktovali
a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali.

1.2. Keď si na našich webových stránkach zakúpite tovar, video školenie, výukový
program alebo objednáte služby, pre uzatvorenie a plnenie zmluvy potrebujeme
Vaše osobné údaje. Týmito osobnými údajmi sú:

a) Vaše meno a priezvisko;
b) Vaša adresa;
c) telefónne číslo;
d) e-mailová adresa;
e) IČ, DIČ a IČ DPH.

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na
zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy a ďalej po dobu, po
ktorú sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Keď sa na našich webových stránkach registrujete a vytvoríte si tak užívateľský
účet, ktorý je zabezpečený heslom, spracovávame tiež tie osobné údaje, ktoré
nám o sebe prostredníctvom svojho účtu poskytnete, vrátane histórie Vašich
objednávok u nás, a to za účelom správy užívateľského účtu a za účelom
zasielania ponúk nášho tovaru, video školení, výukových programov a služieb.

Keď si u nás zakúpite náš tovar, video školenie, výukové programy alebo
objednáte služby Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho
využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás
informovali o tovare, video školeniach , výukových programoch alebo službách,
ktoré poskytujeme a ponúkame, a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli
zaujímať.

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných
údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované
informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže viesť k
neuzavretiu zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

1.3. Na našich webových stránkach nás môžete požiadať o zasielanie spravodaja
a vysloviť tak súhlas so zasielaním obchodných správ. Ak požiadate o zasielanie
spravodaja, bude Vami poskytnutý údaj o emailovej adrese používať na
zasielanie obchodných správ týkajúcich sa našich tovarov, video školení,
výukových programov a služieb na Váš email.

1.4. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri
návšteve webovej stránky uložené do zariadenia používateľa. Na našich
webových stránkach používame súbory cookie, ktoré slúžia na nasledujúce účely:

• zapamätanie si prihláseného používateľa;
• uskutočňovanie pridávania do košíka a objednávanie;
• komfortné funkcie webu; anonymizované vyhodnocovanie pohybu užívateľov
po webe;
• zákaznícky chat;
• získavanie dobrovoľnej spätnej väzby od používateľov a
• personalizáciu zobrazovania reklám.
Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú
vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu
spracovania.
 
2. Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje
môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás
vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:
• externej účtovníckej spoločnosti,
• externej advokátskej kancelárii;
• spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, e-mailingové, cloudové
alebo IT služby, či ktorí sú našimi obchodnými partnermi;
 
3. Doba spracovania osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme
poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na
plnenie povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o
účtovníctve, zákon o archivovaní a evidencii alebo zákon o dani z pridanej
hodnoty.

3.2. Ak nemáte vytvorený užívateľský účet alebo ak ho zrušíte, po splnení zmluvy
Vaše osobné údaje ďalej spracovávame z dôvodu našich oprávnených záujmov,
ktorými je ochrana našich nárokov, po nevyhnutnú dobu, ktorá nepresiahne 4
roky.

3.3. Osobné údaje týkajúce sa Vášho používateľského účtu vrátane údajov v ňom
obsiahnutých, budeme spracovávať za účelom správy používateľského účtu a za
účelom zasielania ponúk nášho tovaru, video školení, výukových programov a
služieb do tej doby, než si ho zrušíte. Aj po zrušení užívateľského účtu Vám
budeme zasielať obchodné oznámenia na Vašu e-mailovú adresu, ak zasielanie
obchodných oznámení neodmietnete.

3.4. Vedľa toho môžete spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania
obchodných oznámení kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné
vzájomné vzťahy. Stačí zasielanie ďalších oznámení odmietnuť kliknutím na link
umiestnený v zaslanej obchodnej správe, alebo nám môžete zaslať e-mail s
príslušnou žiadosťou na albisa@albisa.sk
 
4. Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte
nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o
ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese
albisa@albisa.sk .

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie,
či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú,
potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich
budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie
spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza
na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu,
vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných
údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom
môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak
(I) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované,
(II) spracovanie je protiprávne,
(III) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúco
oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo
(IV) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek
sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť
spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a
prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych
nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich
osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z
dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely
priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely
spracovávané.

Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu
osobných údajov (www.uoou.sk).
 
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.